Doelstellingen

Onze doelstellingen

Basisschool Sint-Joris: 

Een school met een team dat staat achter christelijke waarden en normen omdat het er zelf in gelooft : verbondenheid, aanvaarden van ‘anders zijn’, samenhorigheid, respect voor, dankbaarheid …

Een school waar iedere leerling positief benaderd wordt en de kans krijgt om op zijn/haar niveau te groeien.

Een school waar ruimte en plaats is voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten.

Een school waar van differentiatie werk gemaakt wordt omdat niet enkel het cognitieve maar ook het welbevinden van de leerlingen telt.

Een school waar we samen op weg gaan naar een stralende toekomst.

ONZE SCHOOL : Wie zijn we ? Waar staan we voor ?

In onze school besteden we aandacht aan het ontdekken van talenten. Er wordt een zo ruim mogelijk aanbod van activiteiten aangeboden waarbij onze leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en/of ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingsreis leren de kinderen omgaan met wat er in hen leeft, dit in relatie met zichzelf en de ander(en). Wij leren vooral met en van elkaar. We ondervinden zo gaandeweg de diversiteit binnen onze maatschappij en zorgen ervoor dat de kinderen respectvol leren omgaan met ieders eigenheid.

 

Ook het ontdekken van onze wereld krijgt een belangrijke plaats op onze school. Dankzij een aantal digitale toepassingen brengen we de complexe maatschappij in onze klas. Daarnaast maken we ook ruimte en tijd om te exploreren en experimenteren in de klas of de ruimere omgeving. Aansluitend aan thema’s worden er uitstappen en waarnemingen georganiseerd.

Onze school is een katholieke dialoogschool. Elke leerkracht probeert de christelijke waarden en normen na te streven maar er is ook waardering voor andere godsdiensten. Liturgische symbolen en het kerkelijk jaar krijgen een duidelijke plaats binnen onze school. De christelijke waarden komen ook aan bod tijdens onze kindvriendelijke vieringen in de parochiekerk. Dagelijks maken we gebruik van rituelen (gebed, kringgesprek, ….) en staan we even stil bij ‘het goede, het mysterie, de zin van het leven,…’. We hebben ook oog voor de meest kwetsbaren binnen onze maatschappij en steunen bepaalde projecten zoals : vastenactie, warmste week, zingen voor bejaarden en zieken,…     We zorgen voor samenhorigheid en verbondenheid.

ONZE SCHOOL : Wat leren we onze kinderen om tot ‘goede’ mensen uit te groeien ?

Dankzij het leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven) kunnen we meer investeren in betekenisvol onderwijs. We gaan uit van de context,  leefwereld van de kinderen en houden rekening met de talenten en het welbevinden van ieder kind. We werken vanuit vooropgestelde doelen. Zo wordt er tijdens de reguliere lessen maar ook tijdens contractwerk en hoekenwerk veel aandacht geschonken aan samenwerken, respect, verdraagzaamheid,… We leren onze kinderen samenwerken en initiatief nemen. Hierbij worden zelfstandigheid en zelfsturing aangemoedigd. Onze leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen maar ook leren omgaan met werkpunten en falen krijgt de nodige aandacht. Het volledige lerarenteam gelooft in de groei- en ontwikkelkansen van ieder kind. Met vallen en opstaan.                                                                                             Tijdens het hele schooljaar beleven onze kinderen waarden als verantwoordelijkheid, respect, waardering, verdraagzaamheid, vriendschap, een positieve ingesteldheid, solidariteit,… die hun wortels vinden in onze maatschappij. De leerkrachten geven hiervoor het goede voorbeeld. Een positieve en respectvolle houding tegenover mensen, dieren en planten (het milieu) vinden we heel belangrijk.

Kinderen die respectvol omgaan met elkaar, een zéér belangrijk uitgangspunt van onze school. Het ‘Voel-je-goed-plan’ is een document geschreven voor leerlingen, ouder(s) en medewerkers van de school. Met dit plan leggen we de nadruk op het ‘zich goed voelen’ en beschrijven we de aanpak die gevolgd wordt na ongepast (negatief) gedrag.

Wanneer onze leerlingen na het zesde leerjaar uit onze school vertrekken kunnen ze een gezonde en positieve combinatie maken tussen HOOFD-HART-HANDEN met Jezus als voorbeeldfiguur.

ONZE SCHOOL : Hoe centraal staat het kind ?

Dankzij het sporenbeleid en de mini-klas kan er op het niveau van elk kind gewerkt worden. Iedere leerkracht zet in op een gepaste differentiatie (tempo, hoeveelheid, inhoud, …). Door de aanwezigheid van verschillende materialen en compenserende hulpmiddelen kan iedere leerling zijn eigen groeilijn volgen. Het zorgbeleid zorgt ervoor dat er aandacht is voor de noden van ieder kind. We proberen de klasgroepen zo klein mogelijk te houden zodat iedere klastitularis zelf de nodige zorg kan bieden in de klas. Voor bepaalde problematieken wordt de hulp van externe ondersteuners ingeroepen. In iedere klas wordt de aanpak zo veel als mogelijk afgestemd op de noden van de kinderen.

Onze kinderen worden tijdens hun volledige schoolloopbaan geobserveerd en geëvalueerd via gestandaardiseerde toetsen. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in een digitaal kindvolgsysteem. Deze resultaten worden op vaste tijdstippen besproken binnen een zorgoverleg en op individuele oudercontacten. Tijdens een zorgoverleg wordt er, rekening houdend met het welbevinden, gezocht naar de meest passende begeleidingsvorm voor ieder kind.

In de lagere school worden er vakgebonden toetsen afgenomen die resulteren in een puntenrapport. Op dit puntenrapport voorzien we ook ruimte voor een schriftelijke bespreking van het groeiproces van onze kinderen (leren/leren – werkhouding – welbevinden – sociale-vaardigheden – …). Ook de resultaten van bewegingsopvoeding geven we weer in een groeirapport.

ONZE SCHOOL : Wie is betrokken ?

Directie :

Onze directeur zorgt voor een open en familiale sfeer op school. Hij is het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkrachten. Dankzij hem worden de kwaliteiten van de leerkrachten positief ingezet.

Leerkrachtenteam :

De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. Ze zorgen ervoor dat ieder kind tot leren komt. Hiervoor besteden ze veel aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Ze staan in voor het groeiproces van het kind. Hierbij maken ze gebruik van verschillende werkvormen en leermiddelen. De belangrijkste opdracht van de leerkrachten bestaat erin het beste uit ieder kind te halen.

Schoolbestuur :

Het schoolbestuur neemt de eindverantwoordelijkheid voor het besturen van de school. Zij bepalen en waken over het beleid, de opvoedingsdoelstellingen, de personeelsaanwervingen, de huisvesting en middelen en beheren de financiën van de school. Dit in overeenstemming met de vigerende Belgische regelgeving.

Ouders :

Samen met de ouders gaat het schoolteam op zoek naar het ideale groeiproces dat bij ieder kind past. Alle medewerkers van de school zijn enorm blij met het vertrouwen dat alle ouders hen geven. Een aantal ouders engageren zich om mee te denken met het schoolleven in de vorm van de ouderraad. Zij informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs, organiseren ontmoetingsactiviteiten, zij ondersteunen de school praktisch en/of financieel.

CLB :

Deze externen bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. Zij werken samen met de school, maar behoren er niet toe. De ouders en het kind kunnen dus gerust los van de school bij hen terecht.

Ondersteuningsnetwerk of ONW :

Deze externen bieden ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam.

Onderhoudsteam en vrijwilligers :

Onze schoolgemeenschap is enorm fier en tevreden dat ze op elk moment kan rekenen op een aantal mensen die ervoor zorgen dat het schooldomein keurig wordt onderhouden.

 

SAMEN OP WEG NAAR EEN STRALENDE TOEKOMST